ZIPAIR เตรียมเริ่มบินรับผู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ – นาริตะ เริ่ม 28 ตุลาคมนี้!

สายการบิน ZIPAIR Tokyo ประกาศเตรียมเริ่มบินรับผู้โดยสารในเส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โตเกียว (นาริตะ) แล้ว โดยจะบินสัปดาห์ละ 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นี้เป็นต้นไป

และเนื่องจากการมีการจำกัดเที่ยวบินของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้โดยสารจะสามารถเดินทางได้เฉพาะเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปยังนาริตะเท่านั้น

ZIPAIR กรุงเทพฯ – นาริตะ


ตารางบินเส้นทาง กรุงเทพฯ – นาริตะ “เที่ยวเดียว” (28 ตุลาคม 2563 – 27 มีนาคม 2564)


ZIPAIR กรุงเทพฯ – นาริตะ


ค่าโดยสาร


ค่าโดยสารแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ “ZIP Full-Flat Value” ซึ่งเป็นตั๋วที่นั่งเกรดพรีเมียม และ “Standard Value” เป็นตั๋วที่นั่งแบบธรรมดา โดยในส่วนของ “Standard Value” จะมี “U6 Standard Value” สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารแบบเที่ยวเดียวอยู่ที่ 1,600 บาท เพื่อให้เด็กทุกคนรวมถึงทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีมีที่นั่งเป็นของตนเอง

ที่นั่ง

ZIPAIR กรุงเทพฯ – นาริตะ

– นอกเหนือจากค่าโดยสารแล้ว ผู้โดยสารจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมสนามบินและค่าภาษีด้วย
– ค่าโดยสารรวมสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
– มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการสั่งอาหาร การตรวจสอบสัมภาระ และการเลือกที่นั่งล่วงหน้า
– ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่เหลืออยู่

*กำหนดการจำหน่ายตั๋วโดยสารและราคาตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางหลังวันที่ 27 พฤศจิกายนจะมีการแจ้งให้ทราบหลังจากที่มีการกำหนดแน่นอนแล้ว

ZIPAIR กรุงเทพฯ – นาริตะ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าโดยสาร

การจองเที่ยวบิน : บนเว็บไซต์หรือผ่าน Contact Center
กำหนดเวลาซื้อตั๋ว : อย่างน้อย 90 นาทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง
การเปลี่ยนวันที่บิน : ไม่ได้
การคืนเงิน : ไม่ได้

กรณีซื้อตั๋วผ่าน Contact Center จะมีการคิดค่าธรรมเนียมต่อคน (ต่อที่นั่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ คลิก

ZIPAIR กรุงเทพฯ – นาริตะ

วันเริ่มจำหน่ายตั๋ว

วันที่ 19 ตุลาคม เวลา 13.00 น. สำหรับเที่ยวบินระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน

ZIPAIR กรุงเทพฯ – นาริตะ


อ่าน “เสวนาวรรณกรรมกับ นากามุระ ฟุมิโนริ” คลิก

views