ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน ก.พ.

รางวัล Gift Voucher มูลค่า 500 บาท (จำนวน 5 รางวัล)
1.คุณณัชชา สุทธิแพทย์
2.คุณพิชชาภา สุดโนรีกูล
3.คุณศุขนิจ มนทิรมาโนชญ์
4.คุณมัณฑกา หงษ์โต
5.คุณเฉลิมศรี เหลืองอรุณ

รางวัล แก้วชาเซรามิค (จำนวน 5 รางวัล)
1.คุณกฤติกา เดชพิบูลย์
2.คุณภิรญา บูรณสันติกูล
3.คุณฉัตรสิริ วงศ์สุภาร์
4.คุณปาณิสรา อุตมฉันท์
5.คุณปาริชาติ ดำรงค์ไทย

*สำหรับผู้โชคดีตั้งแต่เดือน มี.ค. เป็นต้นไป ทางร้าน Eco Ring จะจัดส่งของรางวัลไปให้ทุกท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

views