ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมครบรอบ 15 ปีดาโกะไทย

ยินดีกับทุกคนได้รับรางวัลด้วยนะคะ : )

ทางดาโกะจะส่งของราลวัลไปตามชื่อ – ที่อยู่ที่ให้ไว้ รอรับของวัลกันได้เลยค่ะ

หากท่านใดที่ได้รับรางวัล แต่กรอกที่อยู่ไม่ครบ ทางทีมงานขออนุญาตเปลี่ยนชื่อผู้ได้รับ

*ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ทางดาโกะขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ – นาโกย่า) จำนวน 1 รางวัล  *รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ

1.ปวีณา เคเดน

 

รางวัล สิทธิพิเศษในการตัดชุดสูทพร้อมเสื้อเชิ้ตที่ร้าน Andrew&Walker ฟรี 1 รางวัล  *รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ

1.นภัสสร เลิศอัศววิวัฒน์

 

รางวัล Gift Voucher สำหรับรับประทานอาหารที่ร้านในเครือโออิชิกรุ๊ป ทุกร้านทุกสาขา จำนวน 20 รางวัล (รางวัลละ 500 บาท)

1.ปกรณ์ หุตะนานันทะ

2.รัตณา สุวรรณรัตน์

3.ปัทมาศ อ้วนละไม

4.สราญจิตร ชูชัยคุปต์

5.จรูญ บรรจงสินศิริ

6.ประเมศฐ์ หัทยาสิทธินันท์

7.นิธิสาร พงศ์ปิยะไพบูลย์

8.พัทธมน ไวยนพ

9.ชัยภรณ์ ฉันทประเสริฐวุฒิ

10.ปภาดา คงพสุมนต์

11.เอนก ลี่มงคลกุล

12.จุณทิชา แฉ่งใจ

13.ณัฐชนก บุญอนันธนสาร

14.ชญานัสถ์ สันติวิริยะพานิช

15.ภาวิกาภัทร วรรณแสง

16.วิภาวดี วิละปิง

17.บงกชรัตน์ ปรีเปรม

18.บุกเบิก แสงประทุม

19.รดา อริยสติ

20.ณฐา เกียรติบารมี

 

รางวัล Gift Voucher สำหรับรับประทานอาหารที่ร้าน Osaka Ohsho จำนวน 30 รางวัล (รางวัลละ 300 บาท)

1.ปิยาพัชร สีดา

2.เริงจิตร ลาวัณยจรัสโยธิน

3.ศุภเลิศ ลิ้มสุวรรณกูล

4.สุภีนันท์ เลาหชนะกูร

5.ศิริพร เพ็งเปลี่ยน

6.สุภิญญา ตันติชินรักษ์

7.ปิยวัฒน์ ลิมปิวรรณ

8.นุช อริยะโสภณ

9.ธีระ คูหะเปรมะ

10.อารีรัตน์ ผิวงาม

11.แววรวี ศิลป์ประเสริฐ

12.Parcharakorn Sriard

13.เพ็ญพิชชา โรจน์พิบูลสถิตย์

14.กมลรัตน์ สุขิโต

15.ณิชากมล ทองศิริกุล

16.Naratcha Sengcharoen

17.วิชญา กาญจนกิจ

18.ประวีณ เบ้าจรรักษ์

19.ธัณย์สิตา ศิริคุณารัศม์

20.ธนัชพร สวนศิลป์พงศ์

21.ไพลิน ผู้พัฒน์

22.กรแก้ว ทับเที่ยง

23.ปิยะพร สัตยเลขา

24.เฉลิมวรรณ เสถียรเนตร

25.บงกช เมืองฤกษ์

26.ปิยธิดา กังวานกิจวาณิช

27.ฐานิดา บุญเอกอนันต์

28.ชญาณี สุขประเสริฐ

29.ศุภางค์ จินตเสรีวงศ์

30.เบญจลักษณ์ ภาวะโสภณ

 

รางวัล Gift Voucher สำหรับรับประทานอาหารที่ร้านชาบูตง จำนวน 20 รางวัล

1.นิจรินทร์ บุญญดิเรก

2.สุพัตรา เสือสร้อยพันธ์

3.สิทธิชัย อ่องซี

4.นายอานนท์ กองนาวี

5.สิทธิชัย พิบูลพยงรัตน์

6.MANEERAT PHADPHEW

7.ธีรชัย เดชานันทศิลป์

8.เบญจพร วัฒนอัมพร

9.วิลาสินี ฉิมสุวรรณ์

10.เดชา ประพิณวงศ์

11.วันจักร คุ้มถนอม

12.เมธิณี แสงสกุล

13.คิ้ม​ ธารีบูรณ์ชัย

14.นพรัตน์ พนอพัฒนาชัย

15.เมธี ปิ่นสูรย์

16.ลักษมี ศรีรัตนบัลล์

17.ชัชรินทร์​ ไม่คลายมี

18.มุศรินทร์ แซ่เหงียน

19.อมรรัตน์ แซ่นิ้ม

20.ภรณี นันทพันธ์

 

รางวัล Gift Voucher ใช้แทนเงินสดได้ที่ห้างสรรพสินค้ากรุงเทพโตคิว พาราไดซ์ พาร์ค ประเทศไทย จำนวน 10 รางวัล

1. Tarinee Ekrangsi
2. Chamaiporn Arwachanakarnwong
3. เกื้อกูล ลลิตันทวัฒน์
4. หทัยรัตน์ วัฒนยั่งยืน
5. นิสา เจือทองบริสุทธิ์
6. nutthawuth kanchanavorakul
7. ทศพล ธนกิจจำรูญ
8. อัญชลี วงศ์นภากาญจ
9. ชนันท์กานต์ ไตรรัตนประพันธ์
10. ไพลิน ผู้พัฒน์

 

รางวัลชุดปลูกดอกอะมาริลิส จำนวน 20 รางวัล

1. นันท์นภัส สางทุกข์
2. วันทนีย์ อังสุภานิช
3. ปวีณา ภู่เจริญ
4. วราภรณ์ อุบลศรี
5. กัณฑ์ปภัส นนทพันธ์พนม
6. วลี พานิชภักดี
7. สุทธินันท์ พงษ์ธรรมรักษ์
8. วิรัญดา โยธิกุล
9. ภิญญาพัชญ์ ทวีสุข
10. กุสุมาลย์ แซ่ลี้
11. ขวัญตา ไทยกุล
12. สิริวรรณ ชิมามาตร
13. ศิลาณี ชิมูระ
14. พุฒิกุล อัครชลานนท์
15. นพรัตน์ พิริยานสรณ์
16. ทองริน สงวเงิน
17. ศิริวรรณ แสนชุ่มชื่น
18. สรัญญา ฉัตรเจริญไพศาล
19. บรรณวิชญ์ เพ็งธรรม
20. ชาคริต หมัดนุรักษ์

 

รางวัล สิทธิพิเศษในการรับบริการการบำบัดด้วยมือแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ Yurashi Gentle Touch Therapy จำนวน 5 รางวัล

1. Nopparat Omathikul
2. สุภิญญา ตันติชินรักษ์
3. Yuthiga Pantarangsee
4. ภัทรพงศ์ ศิริจงกลทอง
5. ศิริลักษณ์ สถิตทวีชัย

 

รางวัลเซ็ตเสื้อยืดพร้อมแฟ้มใส่เอกสารและสติ๊กเกอร์การิการิคุง จำนวน 20 รางวัล

1. Nori uchitani
2. ปิติพงศ์ บุญอิ่ม
3. นายศิริวุฒิ อะมริต
4. นาย ภูวเดช ไพศาลวัชรกิจ
5. สันติภาพ ควรรณสุข
6. วิลาวัลย์ วลีเดช
7. Woraphan thongprayoon
8. ทิพยาดา ทองแก้ว
9. ธวัชชัย เผือกวัด
10. อรญา กองมณี
11. วราภรณ์ อุบลศรี
12. สุเชียรชัย เพิ่มพรสกุล
13. อานนท์ อ้นบำรุง
14. นายสมพร อะมริต
15. จิรพรรณ อะมริต
16. เนตรนภา
17. จิรกุล ปรีเปรม
18. นิษณา บรรณสารตระกูล
19. สาธิต ยอดเสน่ห์
20. นางบุญส่ง ล่วนลอย

 

รางวัล Gift Voucher สำหรับรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันที่ห้องอาหารอิตาเลียน No.43 Italian Bistro (Cape House Serviced Apartment) จำนวน 4 รางวัล

1. สุทธิกานต์ ดวงฉาย
2. ชลกนก ลิ้มคุณธรรม
3. ธีรวุฒิ ฉัตรธนาอนันต์
4. ทวีวัฒน์ อาภาศรีรัตน์

 

รางวัล Gift Voucher สำหรับรับประทานอาหารที่ร้านเบรนเว็ค คาเฟ่ จำนวน 7 รางวัล

1. Issaraphorn yimchang
2. อมรรัตน์ ชลาภิรมย์
3. จุฑามาศ ฉัตรเศวตวุฒิกุล
4. อนุชิต เจือจันทร์
5. สุรเดช กู้กุลประสงค์
6. ณิชากมล ทองศิริกุล
7. สุภาพร กองพัฒนากูล

 

รางวัล Gift Voucher สำหรับรับเมนูโคโรเกะสูตรพิเศษ 1 จาน ที่ร้านอุมะ โชกุโด จำนวน 10 รางวัล

1. ปนัดดา รุ่งเรืองรัตนกุล
2. นิภารัตน์ ใต้ร่มบุญ
3. สุรเดช กู้กุลประสงค์
4. วรางคณา เมืองสง
5. ณฐกร กิจมโนมัย
6. ปิยตา วงศ์สารเสริฐ
7. สุดตาภา ใจแสน
8. ราตรี รายรับ
9. Kannika Bunlarp
10. ประสาน ลิ่มชยุตพงศ์

 

 

views