ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโปรเจ็กต์ CHIBA GUIDE RALLY 5th

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน!!!

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

 

ผู้ที่ได้เข้าร่วมทริป CHIBA GUIDE RALLY 5th ที่จังหวัดชิบะ

คุณณัฐฐา ศรีเกื้อกูล

คุณศิริลักษณ์ จิตตระกูล

คุณอณัสษร ฤกษ์อุดม

คุณณัฐริกา สุระกำแหง

คุณอารีย์ เถลิงศรีสกุล

คุณฐิติเมธ โกมุที

คุณดิษฐนันท์ ดวงดาว

คุณชญานนท์ ยะรินทร์

คุณปฐมพงษ์ อ่ำบัว

รายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล Central Gift Voucher 1000 บาท + ตุ๊กตา CHI+BA-KUN

คุณณัฐชยา สุริยะ

คุณพิมพ์อัปสร บุญปัญญา

คุณเกรียงไกร เอี่ยมประภัสสร

คุณสมัชญา เจริญสิน

คุณกาญจนา แก้วมาเรียน

คุณศิรดา อินอ่อน

คุณอัยรดา สถิตย์กุล

คุณยศวดี ภักดีโต

คุณเกวลิน รัตนลิขิต

คุณกมลรัตน์ ฮ่มป่า

คุณชนาภัทร ผกานันทตระกูล

คุณเนทยา ใจเย็น

คุณอนินทิตา กิจผาติ

คุณพิชญ์สินี ปิ่นปฐม

คุณเพชรรักษ์ โชติรัตน์

คุณกุลธิดา ทองเชื้อ

คุณนวพร ศุภวิไล

คุณภัคณัฏฐ์ วชิระชัยวัชร์

คุณเพชรพลอย พรประทานเวช

คุณชุติกาญจน์ ณ.ลำปาง

คุณอภิวิชญ์ จิตเกื้อกูล

คุณYanika Ruenpaen

คุณนิชะนาถ ยอดผล

คุณธัญญา ศิธรกุล

คุณณัฐวุฒิ เพ็ชรัตน์

คุณขวัญข้าว ศรีสวัสดิ์

คุณปณิดา เทพประทุม

คุณกฤตยา มีศิลป์

คุณชุติภา ยอดแก้ว

คุณอัญมณี มั่งมี

คุณจิดาภา สิงวิรัช

คุณกนิษฐา ถาวร

คุณนรหงษ์ เหลืองสิริวงศ์

คุณเจริญ สิงห์มณี

คุณสาริณี คำภีร์

คุณวิลัยพร ขุนอินทร์

คุณจิตติรัตน์ โคตรสขึง

คุณชญาณี เหล่าสินสกุลวานิช

คุณเจียระไน อุทปา

คุณเพ็ญพิชชา มากเทพวงษ์

คุณบดินทร์ ไมตรีสิทธิกร

คุณพชรอร แก้วมีศรี

คุณทัตธน ชินพงษ์

คุณวราพงศ์ สุรเชษฐ

คุณเนตรนภา เนตรพะลิตร

คุณอาทิมา ดีบัวภา

 

ผู้โชคดีทุกท่านกรุณาติดต่อกลับเพื่อยืนยันรับของรางวัลพร้อมแจ้งชื่อ

ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มาที่อีเมล chibadaco@gmail.com   ภายใน

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

views